پذیرشی سرنوشت ساز

 
معنای وَلایت در روز غدیر    
  مردم به حضرتش عرض کردند: ای رسول خدا، این ولایتی که شما در آن ولایت از ما به خودمان، حقّ بیشتری دارید، چیست؟