آسیب شناسیِ مدارس خاص


 
سال هایی از طلوع - 1398    
  آخرین تأملم در این مهم زمانی رخ داد که گزارش ضبط شده از قربانیانی را شنیدم که با گریه از مسؤولین انتظامی منطقه ای می خواستند که کاری کنند که مصیبات آمده بر سر ایشان، دامن گیر دیگران نشود!