حکایت دیگران

 
شبی که سگ ها هم ناله داشتند   به دنبال حکومت ایران، زیر نظر پادشاهی عثمانی
  ... پدرم یک پالتوی پشمی بافت کارگاه خودمان را پوشیده بود و به سیگارش که درون یک چوب سیگار بلند قرار داشت پک می زد و با دقت به حرف های سروان رئوفی گوش می داد و بلافاصله آنها را تأیید می کرد. سروان رئوفی هم که از لحاظ قد، کمی کوتاه تر از پدرم بود، یونیفرم نویی بر تن داشت که گویا همان روز از شوروی برایش فرستاده بودند ...     ... سیدجمال گفت: خود من. گفتم: با چه پشتوانه ای؟ گفت: به پشتوانه سلطان عبدالحمید (پادشاه عثمانی)!


 
         
متن بازجویی ميرزا رضا كرمانی، عامل ترور ناصرالدين شاه   ملاحظات دراحوالات سید جمال الدین اسد آبادی
  از مسائل جالب توجه در زندگانی میرزا رضا كرمانی، مطالبی است كه در بازپرسی خود گفته، و طی آن علاوه بر بیان ستمهای و اوضاع اسف انگیز زندگی ایشان، مطالبی را در ارتباط با سیدجمالدین اسدآبادی، شیخ هادی نجم آبادی و اعتقادات خود و این دو مطرح ساخته است.     در میان اوراق مرحوم سیدحسن تقی زاده، متن نوشته ی میرزا حسینخان عدالت تبریزی در باب سیدجمال الدین اسدآبادی را دیدم که ...