به سوی حج

 
آدابی در حج    
  امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای عزوجل را پيرامون كعبه، يكصد و بيست رحمت است كه شصت رحمت آن برای طواف كنندگان، چهل رحمت برای نمازگزاران و بيست رحمت برای ناظران است ...