آفتاب و مهتاب مدرسه!

 
    پدر من مدیر نیست!
        ... پدر من مدیر نیست! پدر همسرم هم سابقه ای در این مدارس ندارد! آن پسرعمویم هم که زمانی در این مدارس بوده، به خاطرقوی نبودن نمره ی فیزیکش ثبت نام نشده!