روزنگار روانشناختی - تربیتی / سال تحصیلی 76-1375


 
سال تحصیلی 76-1375 - بخش اول - 8 روز   سال تحصیلی 76-1375 - بخش اول - 8 روز
  ... و به تدریج شد آن چه اکنون مورد مطالعه قرار می گیرد! ... و الحمدلله.     در یکی از زنگ ها ناراحت می شوند و یکی از بچه ها را از مو گرفته و برای نشان دادن شدت اخراج از کلاس، او را از پنجره ی کلاس بیرون می اندازند! ... خود جنابشان می فرمودند: «دیدم بچه ها میخکوب شدند و مبهوت به بیرون و گاهی به من نگاه می کردند! ...