مقدمه    
         
         
هرّ و برّ    
  اگر بپرسند، این دو کلمه ای که در افواه مردم جـاری است، و هر وقت که بخواهند فردی را به جهالت و نادانی نسبت دهند می گویند: فلانی «هِرّ را از برّ تمیز نمی دهد» چه معنی دارد، گوئیم ...