گزیده ای از نوشته های مرحوم سیدمجتبی خردمند
 
که خودشان این مجموعه را «کشکول مجتبی» نام گذاشتند

 
مقدمه    
  در این قسمت از «کشکول مجتبی» این حقیر عاصی و خاطی، مشمول عنایت بی شمار حضرت باری تعالی شدم و چند صفحه ای درباره ی قرآن کریم می نویسم ...      
         
ختم آيه الکرسی    
  اگر برای تحبیب شرعی بعدد اسم طالب و مطلوب خوانده شود اثر عجیبی دارد، البته مراد همان یک آیه ی اول می باشد ...      
         
سوره الواقعه    
  این سوره برای وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تأثیری غریب دارد، و از مجربات است که تخلف ندارد ...      
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
یک سلام زیارت عاشورا هم پذیرفته می شود    
  ... حال اگر شخصی همت کند و بر قرائت کامل و با توجه زیارت عاشورا و دیگر زیارات مداومت نماید، بهره مند از چه برکاتی خواهد شد!