یک سلام زیارت عاشورا هم پذیرفته می شود    
  ... حال اگر شخصی همت کند و بر قرائت کامل و با توجه زیارت عاشورا و دیگر زیارات مداومت نماید، بهره مند از چه برکاتی خواهد شد!