مباحثی پیرامون معاد

شامل 40 جلسه بحث و گفتگو در موضوع معاد
جلسه اول - تاریخ: 1393/8/30

دانلود فایل صوتی بخش اول   33 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 جلسه دوم - تاریخ: 1393/9/7

دانلود فایل صوتی بخش اول   36 دقیقه مباحث مطرح شده: مطالبى پیرامون آیات 15، 16، 17، 22 از سوره مباركه محمد صلى الله علیه و آله و سلم،
انس با قرآن، روایتى بسیار شنیدى و تامل برانگیز پیرامون معاد از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم   6 دقیقه مباحث مطرح شده: مطالبى پیرامون آیات 31 و 35 از سوره مباركه محمد صلى الله علیه و آله و سلم،
معرفى حافظ حسكانى و كتاب شواهد التنزیل و نقل روایاتى پیرامون آیات پایانى سوره محمد صلى الله علیه و آله و سلم(آیات ولایت)
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم   17 دقیقه مباحث مطرح شده: مطالبى پیرامون معاد(معناى اصطلاحى)، اهمیت معاد در قرآن

 


 جلسه ی ششم - تاریخ: 1393/10/12

دانلود فایل صوتی بخش اول    41 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم   41 دقیقه مباحث مطرح شده: نکاتی پیرامون بحث هجوم به خانه ی حضرت زهرا سلام الله علیها
اقتضای نماز آسمانی و اهمیت توجه به مقدمات نماز
جایگاه دفاع از امیرالمومنین علیه السلام
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم   20 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
بخش چهارم
  22 دقیقه مباحث مطرح شده: زیاد دعا کردن و توجه دائمی به خدا
جایگاه عقل در مباحث مربوط به معاد
معاد و فلسفه ی مادی (بحث متافیزیک و حضور ملائکه و شیطان)


 


جلسه نهم - تاریخ: 1393/3/11

دانلود فایل صوتی بخش اول   55 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه ی یازدهم - تاریخ: 1394/1/21

دانلود فایل صوتی بخش اول    33 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    57 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
  20 دقیقه مباحث مطرح شده:
نکته هایی پیرامون روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و تسبیحات آن وجود مقدس


 


جلسه دوازدهم - تاریخ: 1394/1/28

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سیزدهم - تاریخ: 1394/2/4

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه چهاردهم - تاریخ: 1394/2/11

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه پانزدهم - تاریخ: 1394/2/18

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه شانزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه هفدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه هجدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه نوزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیستم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و یکم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و دوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و سوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و چهارم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و پنجم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و ششم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه بیست و هفتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه ی بیست و نهم - تاریخ: 1394/6/16

دانلود فایل صوتی بخش اول    47 دقیقه مباحث مطرح شده:
گفتگو پیرامون شبهه ی «محوریت اعتقادات» در مقابل «محوریت اعمال»
بحثی تاریخی پیرامون عمل گرایی از یونان باستان!
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    11 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    34 دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی ام - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و یکم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و دوم - تاریخ: 1394/7/24

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه ی سی و سوم - تاریخ: 1394/8/8

دانلود فایل صوتی بخش اول    17 دقیقه مباحث مطرح شده: دو تذکر مهم راجع به قرآن :
1. قرآن را چه به درست و چه به غلط (برای آن ها که مسلط به روانخوانی نیستند) بخوانید؛ از قرآن غافل نباشید. خداوند به اخلاص فرد اجر می‌دهد !
2. برای یادگیری و فهم بهتر قرآن پا روی نفس بگذارید (به سن، شغل ،….. توجه نکنید). برای تمرین روانخوانی قرآن، شنیدن زیاد و شمرده خوانی
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    37 دقیقه مباحث مطرح شده: احکامی پیرامون غسل مس میت:
مس بدن انسان مرده ی غسل داده نشده توسط فرد زنده چه آگاهانه چه بی اختیار، غسل مس میت را واجبمی کند؛ اما مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده غسل را واجب نمی کند.
امام باقر علیه السلام: پاداش تشییع کننده به میزان همراهی فرد با جنازه است.
در حدیث معراجیه ی پیامبر صلی الله علیه و آله: بر در ششم بهشت نوشته شده است، نورانیت قلب در ۴ ویژگیست. الف) عیادت مریض ب)دنبال جنازه رفتن ج)خرید کفن د)نداشتن بدهی.
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    50 دقیقه مباحث مطرح شده: انجام برخی از کارها باقیات صالحات است و برخی باقیات سیئات.
از سوالات شب اول قبر است که عمرت به چه گذشت؟!
می‌توان برای کارهایمان نیت و انتخاب خوب داشته باشیم.
دعایی خوب: خدایا مارا به درد بخور امام زمانمان قرار بده!


 


جلسه ی سی و چهارم - تاریخ: 1394/8/15

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه ی سی و پنجم - تاریخ: 1394/8/22

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و ششم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و هفتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و هشتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه سی و نهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  


 


جلسه چهلم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی بخش اول    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش دوم    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی بخش سوم    دقیقه مباحث مطرح شده: