اهمیت و آداب دعا و مباحثی پیرامون دعای مشلول

جلسه اول - تاریخ:

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1394/8/7

دانلود فایل صوتی   55 دقیقه مباحث مطرح شده: از اول عالم خلقت، مهدويت و باور به امام زمان نقش ويژه ای در عالم خلقت داشته است.
باورداشت مهدويت، حقيقت ايمان است و باور مهدويت باوری جهانی است.
مفهوم عبارت "اَلَسْتُ اولي بِكُم مِنْ اَنْفُسِكُمْ" از زبان پيغمبر در خطابه غدير را باید توجه ویژه داشت.

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1394/8/14

دانلود فایل صوتی   14 دقیقه مباحث مطرح شده: اثرات خواندن و مداومت دعای مشلول در شبهای جمعه

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1394/8/28

دانلود فایل صوتی   14 دقیقه مباحث مطرح شده: تکرار دعا و اصرار بر دعا کردن در بدست آوردن نتیجه موثر است.
برخی از افراد باید بیشتر دعا کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.
شروع دعا با نام خداوند و سپس حمد و ستایش او، دو مورد از آداب دعا است.
دعایی که بدون حمد و ستایش خداوند باشد ابتر است.

 


 


جلسه ششم - تاریخ: 1394/9/5

دانلود فایل صوتی   42 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان داستان دعای مشلول و نکات مربوط به آن.
تعبیر امام حسین علیه السلام بعنوان شاهد این دعا که فرمودند: خوشحالی من از فواید این دعا بیشتر از شفا یافتن آن جوان از سلامتی و سرنوشتش بود.
حضرت امیر علیه السلام در تعلیم این دعا فرمودند: در این دعا اسم اکبر اعظم عزیز اکرم خداست.

 


 


جلسه هفتم - تاریخ: 1394/9/26

دانلود فایل صوتی   13 دقیقه مباحث مطرح شده: آيا انجام عمل خير فقط براي نفس خود و بدون در نظر گرفتن اخلاص در انجام آن، منفعتی برای صاحب انجام كار دارد؟

 


 


جلسه نهم - تاریخ: 1394/10/10

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه دهم - تاریخ: 1394/10/17

دانلود فایل صوتی   21 دقیقه مباحث مطرح شده: انواع استجابت دعا:
۱- عین آنچه خواسته می شود اعطا می شود.
۲- در ظاهر آنچه خواسته ایم صورت نمی پذیرد اما خداوند در آخرت به قدری جبران می کند که می گوییم ای کاش هیچ یک از دعاهایمان مستجاب نمی شد.
۳- با دعا رفع بلا می شود.

 


 


جلسه دوازدهم - تاریخ: 1394/11/1

دانلود فایل صوتی   22 دقیقه مباحث مطرح شده: برای توسل به صاحب الزمان بايد راههای مختلفی را پیمود، يكي از اين راه ها واسطه قرار دادن نواب اربعه می باشد.

 


 


جلسه بیست و چهارم - تاریخ: 1395/4/31

دانلود فایل صوتی   40 دقیقه مباحث مطرح شده: دعا، آداب آن و توجه به التجا در درگاه الهى
همه كارها به دست خداست و همه كاره اوست. به او اطمينان كنيم و يقين كنيم كه تأخير يا سرعتِ در اجابتِ خواسته ها، عزت و ذلت و ... همه به دست اوست و كسى بر خلاف اراده او نمى تواند كارى كند.
اين يقين و اعتقاد فعل نفس است و بايد بااين باور خدا را بخوانيم.
در تعاليم اهل بيت عليهم السلام به دعا در زمان ها و مكان هاى خاص توجه شده است.
بحث "اصل تسامح در ادّله ی سنن"

 


 


جلسه سی و هشتم - تاریخ: 1395/10/16

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   14 دقیقه      
             

جلسه چهلم - تاریخ: 1395/11/15

دانلود فایل صوتی
 
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   14 دقیقه      
             

جلسه چهل و دوم - تاریخ: 1395/11/28

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   16 دقیقه      
             

جلسه چهل و پنجم - تاریخ: 1395/12/19

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   17 دقیقه      
             

جلسه پنجاهم - تاریخ: 1396/3/4

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   17 دقیقه      
             

جلسه پنجاه و دوم - تاریخ: 1396/3/18

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   15 دقیقه      
             

جلسه پنجاه و سوم - تاریخ: 1396/4/1

  9 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   دقیقه      
             

جلسه پنجاه و ششم - تاریخ: 1396/3/29

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   16 دقیقه      
             

جلسه پنجاه و هشتم - تاریخ: 1396/8/28

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   11 دقیقه      
             

جلسه شصتم - تاریخ: 1396/6/2

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   11 دقیقه      
             

جلسه شصت و یکم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   12 دقیقه      
             

جلسه شصت و ششم - تاریخ: 1396/7/27

دانلود فایل صوتی
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود قرائت دعای مشلول   14 دقیقه