مباحثی در معارف توحیدی
جلسه ی یکم - تاریخ: 1399/7/19

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   49 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان نکته ی اول:کلمه ی جامع حضرت خاتم الانبیا دعوت به خدای فطری است. این دعوت نویی نیست بلکه همان دعوت حنیفیه حضرت ابراهیم علیه السلام است.
نکته ی دوم: 1-پیغمبر خاتم خدای متعال را به علم و اکتساب و تحصیل شناسا و معروف نمی داند. امام باقر علیه السلام درباره ی افرادی که خدا را بر اساس علم و دانش خود توصیف می کنند به مورچه ای تشبیه می کند که می خواهد بر اساس عقل خود خدا را توصیف کند.
در نظام عالم خدای متعال برای تذکر بندگانش به توحید فطری دو کار انجام می دهد.الف) از طریق پیامبران و رسل به بندگانش متذکر می شود. ب) بلایا و گرفتاری ها
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  51 دقیقه مباحث مطرح شده: نکته ی سوم: خدای متعال در کتاب و سنت سبوح و قدوس نامیده شده است. این نام ها مترادف نیستند.
نکته ی چهارم: بیان اینکه در معرفت خدا، مسیر از سمت خلق کاملا بسته است.
نکته ی پنجم:مکتب خاتم الانبیا و حضرات معصومین علیهم السلام معرفت خدا را به علامات و آیاتش به انسان های غفلت زده متذکر می شوند. انبیا و اولیای الهی بوسیله ی آیات آفاقی و انفسی عقول بشر را اثاره می کنند.

 


 


جلسه ی دوم - تاریخ: 1399/7/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   28 دقیقه مباحث مطرح شده:
نکته ی ششم: پیامبر در هیچ کجا مسلمان ها را برای تحصیل خدا شناسی به کلاس دعوت نکرده اند.
نکته ی هفتم: معنای الله از دیدگاه اندیشه ی بشری بیان شد. همچنین تعریف معنای استعمال و تعریف دو نوع استعمال مجازی و استعمال حقیقی در ذیل نکته ی هفتم مطرح شد.
7
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   40 دقیقه مباحث مطرح شده:
 تکمله ای بر نکته ی هفتم و بیان نکته ی هشتم: رد قول بشر در مورد معنای الله. اگر الله اسم علم باشد لازمه اش تصور شدن صورت عقلی است درحالی که خدا تصور شدنی نیست. هیچ کدام از مُدرکات بشری مثل عقل، حس، وهم و تخیل نمی تواند خدا را درک کنند.
نکته ی نهم: الله علم نیست. یک لفظ بسیط نیست. الله از دو کلمه است یکی «الف و ل» و دیگری «لاه».
نکته ی پایانی این جلسه تعریف کلمه خدا در فارسی بود.

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1399/8/3

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   58 دقیقه مباحث مطرح شده: نکته ی دهم: معنای حقیقی الله؛ «ال» حرف تعریف است و معرف یک حقیقت شناخته شده ای است، «لاه» هم در معنای حقبقی خودش استعمال می شود یعنی آن پوشیده ای که حیرت آور و وله انگیز است.
نکته ی یازدهم: الله از دو لفظ است برای دو معنای کلی، «ال» برای تعریف و شناسایی و «لاه» برای چیزی که حیرت انگیز است، برای چیزی که مستور است به کار می بریم در واقع لفظی جمعی جملی است.
نکته ی دوازده: توجه به معنای الله اکبر است. الله اکبر تاکید همان الله است. در واقع معنایش این است که خدا بزرگتر از وصفِ من است؛ برتر و عظیم تر از آن است که توصیف شود. پس اکبر بسطی بود بر کلمه جلاله ی الله 
نکته ی سیزدهم: او خودش را توصیف کرده اما در عین این که خودش را توصیف کرده خودش موصوف نیست، متعیین به صفت هایی که برای خودش بیان کرده است نیست.
نکته ی چهاردهم: بیان تفاوت دیدگاه فلاسفه از جمله ی تفصیلی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله پیرامون «لااله الاالله»
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   26 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه بیان نکته ی چهاردهم.
نکته ی پانزدهم: روایات اهل بیت علیهم السلام قائل به غیریتند بین خدا و خلق هستند، اما غیریتی که  موجب تعیین او نمی شود. این غیریت، غیریت طولیه است.
نکته ی شانزدهم: دعوت پیامبران علیهم السلام به تنبه است نه اثبات خدای معروفی که به ذاته و به آیاته، خودش را معرفی کرده است. توحید حقیقی این است.

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1399/8/10

   68 دقیقه مباحث مطرح شده:
نکته ی پانزدهم و شانزدهم مرور شد.
نکته ی هفدهم: بسیاری از حکما و برخی از عرفا برای خدا دو مقام قائلند؛ یک مقام خفا و غیب، دوم مقام ظهور و جلاء حق.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   25 دقیقه مباحث مطرح شده:
 نکته ی هجدهم: مروری بر تحلیل مرحوم طباطبایی بر نسبت میان فلسفه، عرفان و دین! که به توضیح ایشان همواره بین این سه گروه کشمکش بوده و تلاش برای پیوند دادن میان ظواهر و بیانات دینی با گفته های عرفان و فلسفه همچنان باقی است و به نتیجه نرسیده است.

 


 


جلسه ی پنجم - تاریخ: 1399/8/17

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   62 دقیقه مباحث مطرح شده:  مروری بر 6 نکته ی آغازین بیان شده (از 17 نکته ی بیان شده) جهت رفع ابهامات و پاسخ به سوالات
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   39 دقیقه مباحث مطرح شده:  مرور بر نکته ی 7 و 8 (از نکته های گفته شده در جلسات قبل)

 


 


جلسه ی چهاردهم - تاریخ: 1399/10/20

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   39 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   74 دقیقه مباحث مطرح شده:
مرور نکته ی 31 و بخشی از نکته ی 32
توضیح راجع به یکی بودن عرفان و تصوف
 


دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
   60 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

    مربوط به بخش دوم از جلسه ی 14


 


جلسه ی بیست و دوم - تاریخ: 1399/12/16

دانلود فایل صوتی    60 دقیقه مباحث مطرح شده: تکمیل نکته ی 35 و پاسخ به سوالات و ابهامات این نکته
             

 


 


جلسه ی بیست و سوم - تاریخ: 1400/1/7

دانلود فایل صوتی    88 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی سی و هشتم - تاریخ: 1400/6/13

دانلود فایل صوتی    80 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


جلسه ی سی و نهم - تاریخ: 1400/6/20

دانلود فایل صوتی    52 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی چهلم - تاریخ: 1400/6/27

دانلود فایل صوتی    115 دقیقه مباحث مطرح شده: