نکته های مهدوی

شامل 40 جلسه در موضوع امام عصر علیه السلام
جلسه ی هفتم - تاریخ: 1400/4/14

دانلود فایل صوتی    47 دقیقه مباحث مطرح شده: تکمیل نکته ی 4، در ادامه ی گفتگو پیرامون دعای معرفت

 


 


جلسه ی سیزدهم - تاریخ: 1400/6/8

دانلود فایل صوتی    56 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی پانزدهم - تاریخ: 1400/6/22

دانلود فایل صوتی    63 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی شانزدهم - تاریخ: 1400/6/29

دانلود فایل صوتی    50 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی هفدهم - تاریخ: 1400/7/5

دانلود فایل صوتی    59 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی هجدهم - تاریخ: 1400/7/12

دانلود فایل صوتی    57 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             

 


 


جلسه ی نوزدهم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی بیستم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: