قطره ای از دریای معارف رضوی

جلسه ی پنجم - تاریخ: 1397/7/5

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  67 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی هشتم - تاریخ: 1397/7/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   27 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان بخش 4 از روایت امام رضا علیه السلام و آغاز توجه علمی به «حدیث منزلت»
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   45 دقیقه مباحث مطرح شده: تذکری راجع به استفاده از فرصت ها و مراقبت در معاشرت ها

 


 


جلسه ی سیزدهم - تاریخ: 1397/9/22

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: این بخش از جلسه ضبط نشده است ولی مطالب آن در بخش دوم از جلسه ی 13 و جلسات بعد، مورد اشاره قرار گرفته است.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  66 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهاردهم - تاریخ: 1397/9/29

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی پانزدهم - تاریخ: 1397/10/6

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  43 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی هجدهم - تاریخ: 1397/10/27

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی نوزدهم - تاریخ: 1397/11/4

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیستم - تاریخ: 1397/11/11

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  46 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  16 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  43 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت چهارم
  20 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی بیست و یکم - تاریخ: 1397/11/18

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و دوم - تاریخ: 1397/11/19

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و سوم - تاریخ: 1397/11/20

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و چهارم - تاریخ: 1397/11/25

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  34 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و پنجم - تاریخ: 1397/12/2

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و ششم - تاریخ: 1397/12/9

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و هفتم - تاریخ: 1397/12/16

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و هشتم - تاریخ: 1397/12/23

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی بیست و نهم - تاریخ: 1398/1/22

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی سی ام - تاریخ: 1398/1/29

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  59 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سی و یکم - تاریخ: 1398/2/5

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  76 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  41 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سی و ششم - تاریخ: 1398/3/30

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  37 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  73 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  5 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت چهارم
  22 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی سی و هشتم - تاریخ: 1398/4/13

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی چهل و دوم - تاریخ: 1398/5/21

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی چهل و چهارم - تاریخ: 1398/6/1

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی چهل و پنجم - تاریخ: 1398/6/15

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی چهل و ششم - تاریخ: 1398/7/5

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی پنجاه و پنجم - تاریخ: 1398/9/15

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   56 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.

 


 


جلسه ی پنجاه و ششم - تاریخ: 1398/9/22

   60 دقیقه مباحث مطرح شده:
بیان نکته ی 57 و 58 پیرامون امام رضا علیه السلام.
بخش 31 از حدیث امام رضا علیه السلام مورد بحث قرار گرفت.
نکاتی پیرامون صحیفه ی ملعونه.
 
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   46 دقیقه مباحث مطرح شده:  
 

کتاب معرفی شده در بخش اول جلسه ی 56


 


جلسه ی پنجاه و نهم - تاریخ: 1398/10/20

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این قسمت از جلسه، موجود نیست.