کلاس «آداب»
کلاس «آداب»

کلاسی 10 جلسه ای که به دعوت معلم راهنمای دوره، جناب آقای مهدی دوایی برای بچه های سوم راهنمایی تشکیل شد. احتمالا در پائیز و زمستان 1383 بود!
آن زمان آقای دوایی دانشجوی دکترا بودند و آقای مرتضی خوشنویسان کمک ایشان؛ برنامه برای دانش آموزان نیکان بود؛ آقای خوشنویسان هم معمولا در انتهای کلاس می نشست!

در آن 10 جلسه مطالبی را از کتاب ارزشمند (و نه کتاب بی اشکال!) معراج السعاده مرحوم نراقی آماده کرده بودم که برای دو کلاس ارائه می دادم.
برای هر کلاسی حدود 1 ساعت مطالعه داشتم که در دو زنگ و برای دو گروه اجرا می شد.