تحلیلی بر شادابی و رضایت در زندگی مشترک

مخاطبان، مادرانِِِ دخترانِ دانش آموز در مقطع متوسطه ی فضیلت

جلسه ی اول - تاریخ: 1394/1/26

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی دوم - تاریخ: 1394/2/3

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی سوم - تاریخ: 1394/5/7

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1394/5/14

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی پنجم - تاریخ: 1394/5/28

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی ششم - تاریخ: 1394/6/11

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: متأسفانه فایل صوتی این جلسه در دسترس نیست.

 


 


جلسه ی دهم - تاریخ: 1394/8/27

دانلود فایل صوتی    67 دقیقه مباحث مطرح شده: