تاثیرگذاری و مدیریت پیش از بحران

جلسه هفتم - تاریخ: 1396/4/22

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  22 دقیقه مباحث مطرح شده: