مشاوره با دانش آموز
مخاطبان: معلمان شرکت کننده در کارگاههای روانشناختی از موسسه ی پسرانه ی منصور (محل تشکیل کارگاه: لواسان)