ملاحظاتی در تربیت جنسی دختران
مخاطبان، مادران دانش آموزان دختر دبستان رهپویان هدایت
جلسه اول - تاریخ: 1394/10/27

دانلود فایل صوتی   78 دقیقه مباحث مطرح شده: برای به ارمغان آوردن یک رهاورد آموزشی در زمینه تربیت جنسی، مد نظر قرار دادن سوالاتی که در ذهن وجود دارد به همراه کوششی مناسب در راه یافتن پاسخهای صحیحِ آن، امری لازم است.
از جمله مواردی که می تواند در حیطه ی تربیت جنسی دختران مهم باشد، ورودی های ذهنی فرزندان است و اگر بخواهیم به شکلی دقیق بر پیکره ی هویت جنسی دختران بنگریم باید آن را در  احساس رضایت مادران آنها از جنسیت خود جستجو کنیم.
             

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1394/11/20

دانلود فایل صوتی   75 دقیقه مباحث مطرح شده: دانش می تواند مقدمه ی خوبی برای یک تربیت مطلوب باشد، اما تربیت یک فرایند فرا دانشی است و زمانی می تواند به سر منزل مقصود برسد که از فضای ذهنی فرزندانمان خارج شده و جلوه های عملی خود را نیز آشکار کند.
تا زمانی که به صورت قابل توجهی داشته های ما به فرزندانمان منتقل نشده و  تربیت شکل نگرفته، فرزندان ما نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند. در این جهت به اهمیت دوری و پرهیز از لغزشها در مقابل ایده ی حضور همراه با پرهیز و اهمیت حسن رابطه با فرزندان در تاثیر گذاری و در جهت گیری عمومی خانواده مباحثی مطرح می گردد.
             
دانلود فایل متنی