تثبیت شخصیت بهنجار در نوجوانی

مخاطبان، مادران دوره ی متوسطه ی 2 - مجتمع روشنگر (غرب)

جلسه اول- تاریخ: 1396/11/12

دانلود فایل صوتی
بخش اول
  68 دقیقه مباحث مطرح شده:                                                                                                                                                                       
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  16 دقیقه مباحث مطرح شده:  

جلسه دوم- تاریخ: 1396/11/26

دانلود فایل صوتی   90 دقیقه مباحث مطرح شده:                                                                                                                                                                       


جلسه سوم - تاریخ: 1396/12/3

دانلود فایل صوتی
بخش اول
  61 دقیقه مباحث مطرح شده:                                                                                                                                                                       
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  دقیقه مباحث مطرح شده:   

جلسه چهارم - تاریخ: 1396/12/17

دانلود فایل صوتی
بخش اول
  64 دقیقه مباحث مطرح شده:                                                                                                                                                                       
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  22 دقیقه مباحث مطرح شده:   

جلسه پنجم - تاریخ: 1396/12/26

دانلود فایل صوتی
بخش اول
  63 دقیقه مباحث مطرح شده:                                                                                                                                                                       
             
دانلود فایل صوتی
بخش دوم
  42 دقیقه مباحث مطرح شده: