لذت گفتگو با پسرم - متوسطه ی 1 و 2 - مؤسسه ی پسرانه ی حامد

مخاطبان، گروهی از مادرانِ دانش آموزان دوره ی اول و دوم متوسطه

جلسه اول - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1392/10/25

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:
ابتدای جلسه برخی تکالیف و سؤالات پیگیری می شود.
مروری بر آموزه های پیشین (از مهارتها) با استفاده از مثالها و نمونه ای گفتگو بین یک مشاور و یک مراجع.
توضیح مهارت «انعکاس احساسات».
 

.


 


جلسه ششم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هفتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه هشتم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه نهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه یازدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه دوازدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه سیزدهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:      

 


 


جلسه چهاردهم - تاریخ: 

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده: