من هنوز یک همسرم

مخاطبان، مادرانِِِ دخترانِ دانش آموز در مقطع متوسطه ی فضیلت