روانشناسان چگونه می اندیشند؟

در زمستان 1389 در طی پنج جلسه فرصت یافتم تا بحثی را با این عنوان و عمدتاً با تبیین رویکرد روانکاوی، در جمع معلمان راهنمایی و دبیرستان مؤسسه ی فرهنگی احسان (منطقه 4 تهران) مطرح نمایم.
انتظارم آن بود که مخاطبان، ورودِ علمی تری به مباحث داشته باشند، اما در مجموع تجربه ی خوبی بود.
برای هر جلسه متنی آماده شد تا هم بر توجه معلمانِ حاضر در جمع افزوده شود و هم افراد بتوانند در پوشه های علمی خود، نوشته ای از این تلاش داشته باشند.

برای به دست آوردن فایلهای صوتی آن جلسات تلاشی نکردم، اما گمان می کنم در بایگانی های جلسات معلمین دبیرستان احسان موجود باشد؛ آنچنان که فایلهای صوتی بسیاری در مجتمع ها و مؤسسات فرهنگیِ بسیاری بایگانی شده است!