فرزندان اهل مطالعه
 
مباحثی در تشویق والدین و فرزندان به افزایش مطالعه

فرزندان اهل مطالعه!

در سال 1377 تصمیم گرفتم در مدرسه ای از مجموعه هایی که در آن فعالیت داشتم پروژه ای را در مسیر افزایش علاقه ی بچه ها به مطالعه پیاده کنم.
ابتدا یک پیام تصویری برای خانواده ها آماده کردیم و بعد بخشهایی از دو کلاسِ برگزار شده در این موضوع!
 
تجربه می گوید «پروزه ها» در محیط های فرهنگی و یا حتی در حیطه های فرهنگی جامعه به این سادگی ها به مقصد نمی رسد! اما این پیام را تجربه ی آن روز ها نمی گفت! تجربه ی آن روز ها شور بود و انگیزه و تلاش!
به هر حال از آن صحبتها و کلاسها بخشهایی به یادگار مانده بود که توانستیم با کمی سامان دادن زنده اش کنیم؛ به این امید که مفید افتد و برای عده ای انگیزه ی تلاش، انشاء الله.