نظم آموزی به فرزندان
 
مخاطبان، مادرانِ دانش آموزان سال اول و دوم دبستان دخترانه ی هدی