آسیب شناسی روانی، با محوریت کتاب بارلو و دیورند - بخش اول
 
جلسه ی 1 الی 40
 
 فهرست کتابکارگاهی بسیار مفید که با پیگیری یکی از علاقه مندان به رشته ی روانشناسی تشکیل شد؛ با ورود و خروج برخی دیگر از مشتاقان این مباحث ادامه یافت و نهایتاً گرچه کتاب به اتمام نرسید ولی چهل جلسه ی آن به سرانجام رسید.
 
ابتدا برای تنظیم فایلهای صوتی جلسات و قرار دادن آن بر روی سایت وقتگذاری هایی شد ولی نهایتاً با مشورت اعضای کلاس تصمیم بر آن شد که به احترام کسانی که برای حضور در این کارگاه هزینه پرداخته اند و برای حفظ اسرارِ شخصیتی کسانی که داوطلب برگزاری برخی تستها جهت تحلیل در کارگاه بوده اند محتوای جلسات در دسترس دیگران قرار نگیرد.
 
امیدواریم که زمانی بتوانیم دیگر مطالب این کتاب پر محتوا را نیز به بحث و گفتگو بنشینیم.
این مجموعه ی چهل قسمتی، در 1397/5/18 آغاز و در 1398/2/25 به پایان رسید و میزان وقتگذاری جهت تنظیم و ارائه ی بحث، بیش از 240 ساعت به طول انجامید.

امید که این صرف وقت به یاری نیکوتر و عالمانه ترِ دوستداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام منتهی گردد.