گفتگوی شیرین با فرزندان بر اساس مهارتهای روانشناختی

جلسه ششم  - تاریخ: 1395/11/3

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه نهم - تاریخ: 1395/11/24

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: