جلسه ی ارائه ی کتاب «سه نامزد» (جلد اول از مجموعه ی «محور مقدس»)
 
توسط نویسنده ی محترم کتاب، جناب آقای دکتر علیرضا مؤذن
در سه یکشنبه از تیر ماه 1398
میزان زمان وقتگذاری، حدود 9 ساعت

برخی مطالب مهم مطرح شده در این جلسات:

1. بسیاری از کسانی که در فضای برون دینی سخن می گویند، ژست قطعیت می گیرند ولی حرفهای شخصی و غیرِعلمی می زنند. در فیزیک که جدی تر از علوم انسانی است پایه های قطعیت زده شده وای به حال مباحث علوم انسانی!
2. مصطفی ملکیان دین سنتی را هو می کنند که مبتنی بر تعبّد است! می گوید دوره ی تعبد گذشته و باید با ادبیات جدید گفتگو نمود!
3. اومانیزم سوپر پارادایم انسان نسل جدید است.
4. انبیا کسانی هستند که راز گشای دیگر قوانین عالم (غیرازاین علوم تجربی و امثال آن) هستند.
5. تعریف دین را باید از کارکرد آن جدا کرد.
6. مثبت ساختن دنیا توسط دین
7. ترویج حلاج نوعی دفاع و گسترش فقه ستیزی است!
8. بخشی از دستورات اخلاقی هم در درک عقلانی ما به ودیعه گذاشته شده است.
9. سوالِ دین برای انسان یا انسان برای دین معنی ندارد! دین قانون عالم هستی و اگر کسی نخواست دین را بپذیرد باید عواقب عدم تمکین قانون را هم بپذیرد.
10. عرفان اشو عشقی ترین عرفان است.
11. امروزه جای خالی ای برای امام نیست که انتظار امام باشد! مفسران عالی مقام، سخن های معنوی، این همه سالک عارف و اصل! دیگر چه نیازی به امام! نه تنها (با این نگاه) اهل بیت دردی از ما دوا نمی کنند که نعوذ بالله حضورشان اسباب زحمت هم هست!
12. اخلاق محوری توسط امانیسم های برون دینی مورد توجه است. جامعه هم مدعی اخلاق محوری است. مخالفان دین هم این قسمت را به رسمیت می شناسند.
13. مدافعان احکام محوری اجرای احکام را عامل بهشت زندگی دنیوی می داند.
14. نگاه غربی ها دقیقاً نگاه به بدنهه ی جامعه است؛ ما هم اگر مخاطب سنجی کنیم می فهمیمم که در تبلیغ عمومی نباید از کتاب توحید شروع کنیم!
15. عقل اصل دین است. اثبات عقلی صانع متعال و قبول توحید در محضر عقل؛ ضرورت عقلی اطاعت و پیروی از خداوند و پیروی از خداوند با محوریت پیروی از حجت او. 16. ما با تشکیل کنتراست داریم بررسی می کنیم که این روشنفکران دینی که اخلاق اخلاق می کند مشکلش کجاست. 17. اینقدر این جامعه مشکل دارد که اگر هر کدام ما یک جز کوچکی از آن را بگیریم حالا حالاها باید کارکرد. 18. راس اخلاق تمکین دربرابر حق است.