جلسه ای با بحث توحید و شرک

با تدریس استاد دکتر میرمسعود فاطمی
حدود 10 جلسه در پائیز و زمستان 1379

مطالب جلسه دقیق و ناب بود. البته موجب آشنایی بیشتر ما و آقای فاطمی هم شد.
البته شاید اگر فایلهای آن جلسه را به طور کامل داشتم و بعد از سالها دو باره می شنیدم حتما استفاده ای افزون می کردم.