مباحثی در «اسماء و صفات الهی» و «قرآن کریم»
 
مجموعه جلساتی که توفیق داشتم در جمع دوستانی خوش اعتقاد بگذرانم، گرچه در میانه ی این راه بخش هایی را به جهت مشکلات پیش آمده از سوی برخی «نزدیکانِ دور» جا ماندم!
... البته کوشیدم که جاماندگی را با مطالعات شخصی جبران کنم اما چون زمانی بگذر دیگر باز نمی گردد! ...

 
آیا آن چه امروز در مقابل ماست قرآن واقعیست! اما آیا این همان قرآن حقیقیست؟ ...
واقعیت با حقیقت متفاوت است اما اهل بیت علیهم السلام ما را امر کرده اند که از باب اضطرار با واقعیت موجود (یعنی قرآن موجود) امورات خود را پیش ببریم تا امام عصر علیه السلام تشریف بیاوردند.
جنس دین به گونه ایست که اگر شخصی با بخشی از آن هم آشنا شود و تعقیب کند و به آن متعبد شود، به سمت دیگر بخش های نورانی دین پیش می رود.
شکل تربیتی اهل بیت علیهم السلام متراکم نبوده است! آرام آرام بوده است!

... و حرف های بسیار نیکوی دیگری که در حدود 50 جلسه ی یک ساعت و نیمه شنیدم و نوشتم و شکفتم! ...
عمده ی این برنامه در سال 1398 و 1399 بود.