حضور در مجلس مجازی تذکار

مجلس ترحیم مرحوم حاج فرهمند مرادی، پدر دوست گرامی جناب آقای علی مرادی
در روز جمعه 1400/1/20
حدود 40 دقیقه

ابتدای مجلس با قرائت قرآن و مداحی ارزنده ی آقای سیدحمیدرضا شجاعی آغاز شد و بعد استاد گرامی حاج آقای تلافی پیرامون انواع نفس در قرآن صحبت کردند.