مجلس ایام محسنیه

با سخنرانی آقای سیدمحمد غروی
تشکیل شده در قم که به صورت مجازی با بچه ها استفاده کردیم. 1400/7/16

تذکراتی راجع به اتفاقات ایام پس از شهادت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله، و بعد روضه ای مفصل و نیکو با اشعاری بسیار خوب در آغاز و پایان منبر.