مباحثی در «توحید شیعی و امامت تطبیقی»

مدرس: آقای دکتر ع. (دکترای فلسفه)
زمان برگزاری: سالهای 1384 الی 1388
میزان وقتگذاری: حدود 140 ساعت

مباحثی مفید همراه با هم کلاسی هایی فرهیخته مورد بحث قرار گرفت.
یکی از خوبی های این کلاس مباحثی بود که در موضوع «مدیریت رسانه» و «روح حاکم بر زمان» به مشورت و گفتگو گذاشته می شد! کتابهای خوبی که معرفی می شد و تحقیقاتی که توسط دوستان ارائه می گردید!
استادی با انگیزه و خلاق، که از شاخصه هایشان «استاد دیدن» و «دقیق بودن» بود ... مطلب را به خوبی می یافتن و از نگاهی فراتر از از معمول زندگی را تحلیل می نمودند!
شاگردیِ ایشان عرصه های نوی را بر شاگردان آشکار می نمود و زمینه ی تلاشهای جدیدی می گردید!