جلسه ی «تفسیرِ سوره ی بقره»

مدرس: جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی
محدوده ی زمانی تشکیل جلسات: حدود سالهای 1374 الی 1377
میزان زمان وقتگذاری: حدود 240 ساعت

با تلاش مرحوم آقای حاجیان مجموعه جلساتِ شبهاب جمعه ی آقای دکتر اسدی به عنوان یک برنامه ی ثابت و تقریباً منظم در زمانی که چنین برنامه های پیوسته ای زیاد نبود، شکل گرفت.
آقای دکتر اسدی در مناسبتها، برنامه ها و موضوعات خاصی را پیگیری می کردند و در طول سال تفسیر می گفتند که من تقریباً از ابتدای سوره ی مبارکه ی بقره تا بخشهای پایانی این سوره را به شکلی منظم شرکت کردم و حتی فایلهای صوتی جلساتی را که نبودم می گرفتم و می شنیدم.

در نگاه بنده، محتوای صحبتهای آن زمان استاد با سخنرانی های حدود سالهای 1396 تفاوتهای ظریفی پیدا کرده است!
در آن زمان شاخصه ی اصلی صحبتهای
آقای دکتر اسدی «شورِ ولایی» و دفاع از مبانی «امامتِ شیعی» بود که در هر موضوعی این امر جلوه می نمود؛ به عبارتی ما به شوق و محبتِ امیرالمؤمنین علیه السلام و دانستن بیشتر از ایشان و دفاع از مولا، از جلسات استفاده می کردیم.
گویی در همان سالها، میان ایشان و عده ای دیگر از صاحب نظران، بحثهایی بوده و آن مباحثات به آنجا رسیده که در سخنرانی های سال ها بعدِ ایشان «نقدِ رویکردهای غیر فلسفی» و دفاع از فلسفه (با عنوان عقل و مباحث عقلی(1)) و دفاع از برخی فلاسفه نیز در گفتارشان رنگ پیدا کرده است.
به هر حال آقای دکتر از جهت شور ولایی و شیعی شان برای ما قابل احترام هستند و ممکن است مثل هر فرد دیگری در مباحث علمی خطاهایی داشته باشند.
 
_______________________________________________
1. فلسفه برابر با عقل نیست و مباحث فلسفی منطبق با مباحث عقلی نیست. همچنین تعریف عقلِ روایی با عقلِ مورد بحث در فلسفه و عرفان متفاوت است.