جلساتِ «نقد روشنفکریِ 50 ساله ی اخیر در ایران»

مدرس: جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی
زمان تشکیل جلسات: سال 1377
میزان زمان وقتگذاری: حدود 14 ساعت

آقای دکتر اسدی در میانه ی بحثهابی تفسیری شان، گاه گاهی بحثهای مناسبتیِ خاصی داشتند و این بار با ذکر خاطراتی از حضور در حسینیه ی ارشاد و سخنرانی های دکتر شریعتی، بدون ذکر نام نقدهایی را بر اسلام شناسی او و به تبعِ او دکتر سروش آغاز کردند.
جلسات پر شور و البته ملتهبی بود! ... یادم هست که داماد ایشان و یکی از شاگردانِ همیشه حاضر در کنار ایشان و رو به جمعیت می نشستند و نگران، حرکتهای مخاطبانِ نا آشنا را تعقیب می کردند! همان زمان خود من از یکی از فامیل که می دانست در برنامه های ایشان شرکت می کنم شنیدم که با لحنی تند از محتوای جلسات می پرسید! بعدها گفتند دکتر سروش هم از طریق فرزندش که در این جلسات آمده بوده پیغام داده و برای مناظره اعلام آمادگی کرده است! و ...

بعد از چند جلسه، مباحث متوقف شد و موضوع (تا جایی که من می دانم لااقل در جلسات عمومی) ادامه پیدا نکرد! ...