کارگاهِ «تشخیص و درمان مشکلات جنسی»

مدرس: آقای دکتر م.ع (دکتری روانشناسی بالینی و فوق دکتری سکس تراپی از دانشگاه لندن)
مدت زمان صرف شده: 24 ساعت
مهرماه 1395

کارگاه از جهت دانش و مهارتها بسیار خوب بود.
در برخی پیشنهادهای درمانی نیاز به تأمل و دقتهایی احکامی و فقهی دارد که البته بنده پیگیری هایی کردم و برای خود جوابهایی به دست آوردم ولی لازم است کسانی که در این زمینه مورد مراجعه هستند این تفحص را داشته باشند.
به نظر می رسد از حیطه هایی است که می تواند با کمک مشاور، مانع از آشفتگی و خدای ناکرده فروپاشی زندگی ها شود.