کارگاه «مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین»

برگزار شده توسط مؤسسه ی م.
استاد: دکتر م. س.
زمان برگزاری: شهریور 1395
میزان وقتگذاری: حدود 24 ساعت

کلاس به جهت محتوای مورد ارائه ی استاد خوب بود اما جوّ کلاس، سوالاتی که به حاشیه می رفت و خصوصاً RolePlaying که در بخشی از کلاس به جهت آشنایی بیشتر با آموخته ها اجرا می شود نامناسب بود!
... بگذریم از این درد که این دانش پژوهانِ پر حاشیه (!!) علاوه بر آنکه از درس خوانده های جامعه محسوب می شوند قرار است در مسیر سلامت روان و آرامش دیگران نیز مؤثر باشند!