مجموعه کلاسها و کارگاه های آسیب شناسی روانی 

میزان وقتگذاری حدود 170 ساعت

آسیب شناسی یکی از بخشهای نظری و پایی ی روانشناسی به دو شکل مفهوم سازی می شود: پزشکی و روانشناختی.
در مدل پزشکی بیشتر علائم به صورت توصیفی مورد توجه قرار می گیرد ولی در مدل روانشناختی، چگونگی و چرایی علائم هم مورد برسی قرار می گیرد.
نمی توان گفت کدام مدل برتری دارد ملی هر دو مدل به کار می آید ولی آنچه در عمل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد مدل پزشکی است.
در مصاحبه دو جنبه مورد توجه است: 1. نشانه ها و شکلهای رفتاری قابل مشاهده و ثبت و کدگذاری؛ 2. بخشی که چندان قابل مشاهده نیست و باید با مصاحبه و تست مورد ارزیابی قرار گیرد. 
مجموعه ی نشانه ها و علئمی که در یک دسته قابل کدگذاری است می شود سمپتوم یا نشانگان.
هر اختلال مجموعه ای از نشانه هاست و چند نشانگان یک اختلال است.
آنچه امروزه به عنوان آسیب شناسی روانی مطرح می شود آغازی در حدود سالهای  1910 تا 1920 است که تاکنون نیز ادامه دارد.
در مرحله ی تشخیصی دو سوأل مطرح است که ایا فرد دچار اختلال هست یا نه، و اگر اختلال دارد آن چه اختلالی است؟
در آسیب شناسی روانی، زمانی تنها به تشخیص ها توجه می شد ولی امروزه تقریباً در تمام منابع مباحثی در حیطه ی درمان اختلالات هم مطرح می شود.

... و همه ی اینها سخنانی است در حیطه ی دانشی زیبا، عمیق و در بسیاری موارد همراه با غصه ی سختی ها و غمهای مردم، به نام آسیب شناسی روانی که به گمانم هنوز در گامهای اولیه ی این علم قرار دارم و در خوش بینانه ترین شکل، با افزودن سالها خواندن و تجربه می توانم امیدوار باشم که چند گامی را پیموده ام! ...