کلاس «صرف و نحوِ عربی»

مدرس: استاد داوود معصومی
محدوده ی سالهای 1372 الی 1374
میزان وقتگذاری: حدود 250 ساعت

استادی با شخصیتی ویژه! محکم، مؤدب و خود ساخته!
در آن زمان همیشه با یک پیراهن، یک شلوار و یک ژاکت! در گرما بدون همان ژاکت و در سردترین شرایط با همان یک ژاکت! ...
زیاد حرف نمی زد! ولی وقتی سخن می گفت با لبخند، مهربان و بدون ایجادِ وابستگی!
انگار همیشه در حال حرکت بود! از آن آدمهایی که من دوست دارم! ... و البته که دوستش داشتم!
می گفت در یک ماه مبارک نشسته ام و مجموعه ای از کتابهای اعتقادی را (که فهرستی قابل توجه بود) خوانده ام! ...

اهل والیبال بود، هر چقدر می توانست راه می رفت و سوار ماشین نمی شد! تیز بود و حاضر جواب! ریاضی را هم به خوبیِ عربی بلد بود! و واقعاً در عربی استاد بود! ...
ظاهراً یک کلاس عربی با او داشتم اما در حاشیه ی آن کلاس، زندگی را با قرائت او تجربه می کردم! ...
به گمانم می شود با او از عربی، هندسه و ... اندیشیدن و دانستن لذت برد! ...