کارگاه «آموزش پیشرفته ی وورد»

در مرداد ماه 1394 در سه جلسه ی 4 ساعته کلاس آموزشی پیشرفته در موضوع Word را شرکت کردم که البته یافته های خوبی هم برایم داشت.
استاد کلاس کلید واژه های مهمی می گفت که شاید پایه ای ترین آن این بود که «وقتگذاری و جستجوگری می تواند شما را مسلط کند!» و «هر کجا دیدید در کار خیلی معطل می شوید، بدانید یک راهی را که قرار داده شده بلد نیستید و باید کشفش کنید!».