کلاس «تحلیل های اجتماعی»

حدود 60 ساعت خود کلاس بود که ساعاتی هم در حاشیه ی آن فرصت استفاده ی خصوصی از استاد حاصل می شد. البته نام کلاس این نبود ولی محتوایش در همین مسیر بود.
آقای دکتر حسام الدین آشنا که به گمانم آن زمان دانشجوی دکترا بودند استادِ آن دوره بود.
حاشیه های کلاس بیش از متن کلاس به یادم مانده و فارغ از موضع گیری ها و نقشهای اجتماعی و سیاسی آقای آشنا در دهه های بعد از آن زمان و مسؤولیت های مختلفی که در طول زندگی بر عهده داشته اند فرد توانا و تحلیل گری بودند و من شخصاً استفاده ی خوبی از آن ساعات بردم و برخی مشورتهای شخصی ام نیز با ایشان در ذهنم ماندگار شده است.
این کلاسها در سال 1373 و یکی دو ماهی از سال 1374 تشکیل می شد.