همایش تکریم از مقام معلم

برگزار شده در 1394/3/8 - مؤسسه ی فرهنگی احسان زمان
برنامه حدود 3 ساعت به طول انجامید.

ابتدا فیلمی پخش کردند که شاید بخش هایی از آن متناسب جمع حاضر بود؛ چند نکته ای از فیلم را برای خودم نوشتم:
1. ... من روی دقایق زندگی ام برنامه دارم! شما نیم ساعت است مرا معطل کرده اید!
2. کسی چیزی به او نداد! او رفت و کسب کرد! ...
3. نوع رابطه ی او با انسان ها مبتنی بر جاذبه و بحث بود! ...

بعد سخنران محترمی که دعوت شده بود سخن گفت؛ و نکته هایی از آن را ثبت کردم:
1. تنها نمایش نامه ای که از پیش نوشته نشده نمایش زندگی ماست!
2. در این بازار دنیا سر و صداهای زیادی هست اما بازار آرامی هم هست که خریداران خوبی دارد!

3. اگر قطره ای خود را به دریا معرفی کند ماندگار می شود!
4. اگر در زندگی خدا ربّم نباشد نمی توانم در قبر در پاسخ من ربُّک جواب دهم!

5. آیا ما لازمه های تبلیغ دین را می شناسیم؟
ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم؛ تبلیغ دین در جامعه ی جهانی نیازمند دانستن و شناخت فرهنگ مقابل ما هم هست!

6. امروز چگونه باید در برابر هجوم شیعه هراسی تبلیغ دین کرد؟
(داشتن تجارب هویتی در سفر به غرب، برای شاگردان سخنران؛ احساس می کنند که بر این تمدن هستند نه در این تمدن. کار کوچک و بزرگ را خودشان تعریف می کنند!)
7. امروز فاصله ی نسل ها به ده سال رسیده است.

8. امروزه مقام معلم در حال اضمحلال است! ...