یادگیری پنهان

ارائه شده توسط دوست عزیز آقای مهندس محسن صنایع پسند
4 جلسه و حدود 6 ساعت - زمستان 1390

در معرفی این بحث برای اولیای مؤسسه ی فرهنگی احسان زمان نوشته شده بود:

«آيا آن‌چه را دوست داريم فرزندانمان ياد بگيرند، همان را ياد می گيرند؟!
پاسخ به اين پرسش، فضاي جديدی را در مبحث يادگيری (چه در حوزه‌هاي تربيتی و چه در حوزه‌های آموزش) باز می كند. در فرصت پيش آمده، در پی گفت‌وگو و كنكاش در اين فضا هستيم و می خواهيم ضمن شناخت بخش پنهان يادگيری، فرصت‌های مناسب‌تری را برای بهره‌گيری بچه‌ها فراهم كنيم».

حاج محسن مردی ولایتی، با تقوا و البته خوش استعداد و باهوش که حواسش به قیامتش هست و با سعه ی صدر از کنار حسادتها و کم مهری ها عبور می کند؛ نیرویی بسیار خوب برای مجموعه های تربیتی که می خواهند نقشی بگذارند! ...