نقاشی های کودکانه ی من!

... این که اغلب افراد، آن هم در عصر کنونی در دوران کودکی اُنسی با قلم و کاغذ داشته باشند امر عجیبی نیست! گرچه شاید در زمان هایی نه چندان دور این امکانات به ظاهر معمولی برای عده ای آرزو بوده!
... از این میان هم شاید نیمی از آن اغلب پدر و مادر یا بزرگتری داشته باشند که این آثار کودکی را برای آن ها نگهداری کنند! ... و شاید تعدادی از آن نیمه خود نیز پس از رسیدن به سن بزرگسالی بر حفظ یادگاری های گذشته ی خود اهتمام ورزند!
... حالا می مانند تعداد بسیار کمی که آن تصاویر را از میان کمد ها یا صندوق ها بیرون می آورند و به نمایش می گذارند!

... و «سیدمحمد خردمند» به شادباش روز مباهله (24 ذی الحجه 1442) این تصاویر را برای آن ها که تمایل به دیدن این خاطرات دارند به اشتراک می گذارد! ...