1. تلاش های معلمی، برای اُنس بچه ها با کتاب! 2. سفری با جمع دوستان به مشهد مقدس - 1377 3. بزرگداشت نیمه ی شعبان (پیش دبستانی پیام هدایت) - 1377 4.
                 
  5. نوشته هایی از برخی دانش آموزانم - 1377 6. 7. نوشته هایی از برخی دوستان - 1377 8.
                 
  9. 10.