1. نوشته هایی از برخی دانش آموزانم - 1380 2. نوشته هایی از برخی دوستان - 1380 3. جدول نماز بچه ها - 1380 4. کوهنوردی با تعدادی از بچه های دبستان صلحا - شهریور 1380
                 
  5. سفر عتبات - 1380 6. نامه هایی که نوشته ام - 1380 7. 8.
                 
  9. 10.