هدیه ی پسر عزیزم، آقای سیدطه خردمند در ماه مبارک رجب 1439 (1397)