نوشته هایی در حیطه ی مباحث روانشناختی و تربیتی، همراه با علامت گذاری ها و توضیحات

         
1. تلویزیون، ملتِ گوسفند می سازد   2. نقص اساسی روانکاوی
         
2. بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با
رضایت از ارتباط با پدر
  3. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی
         
4. ارتباط راهبردهای مقابلهای و سبكهای اسنادی با خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد   5. ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلالات
         
6. ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان   7. فرهنگ خودشیفتگی 
         
8.    9. 
         
10.    11. 
         
12.    13.