نوشته هائی در حیطه ی مباحث روانشناختی و تربیتی، همراه با علامت گذاری ها و توضیحات

         
تلویزیون، ملتِ گوسفند می سازد   نقص اساسی روانکاوی
         
بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با
رضایت از ارتباط با پدر
  کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی
         
ارتباط راهبردهای مقابلهای و سبكهای اسنادی با خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد   ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلالات