سید بن طاووس در عرصه ی علم و عمل

نوشته ی عبدالعلی محمدی شاهرودی
انتشارات نصائح

234 صفحه
چاپ اول – 1380
پایان مطالعه: 1393/12/15 - تهران

کتاب نکته های جالبی داشت و عملا بخشهای زیادی از کشف المحجه را هم در این کتاب خواندم.
واقعاً خواندن نوشته های پیرامون خدمتگزارانی چون سید بن طاووس که منشأ توفیقاتی برای نسلهای پس از خود بوده است تنبّه بر انگیز است.
خدا رحمت کند مرحوم پدرم (آقای حاج سیدمجتبی) و عمویم (آقای حاج سیدمرتضی) را که داستانهای شنیدنی بسیاری در کلامِ شیرینشان داشتند و ... و اکنون سالهاست که صدا و لبخندِ شیرینشان را در خاطره هایمان جستجو می کنیم ...