اصول دین برای همه
 
سرشناسه: استادی رضا - ١٣١۶
عنوان و نام پدیدآور: اصول دین برای همه/استادی رضا - ١٣١۶ ؛ رضا استادی
مشخصات نشر: قم : دار الفکر ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ١۴٠ ص
موضوع: اصول دین

کتابهای آقای استادی معمولا روان است اما بخشی از مطالب مکتوب ایشان قابل اشکال و بحث است.